Algemene Voorwaarden

Algemeen

Wij raden u aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten bij gebruik van de website van CV5.nl. Door gebruik te maken van deze website op welke manier dan ook, aanvaard u gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Dat betekend ook dat u er voor instaat dat iemand anders die gebruik maakt van de website van CV5.nl op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de website

CV5 behoud zich het recht voor om prijzen te veranderen en te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving naar u toe. Toch zal CV5 te allen tijde proberen om u op de hoogte te stellen van eventuele op handen zijnde tariefwijzigingen. CV5 kan niet garanderen dat de internetsite ten alle tijden ononderbroken of vrij van storingen of foutloos beschikbaar wordt gesteld; CV5 geeft in geen geval een baangarantie nadat u een aankoop heeft gedaan

Thuis Printen

Thuisprinten Indien aangekochte producten van de website van CV5 door u thuis geprint worden, kunnen kleuren en afmetingen afwijken van afbeelding(en) getoond op uw beeldscherm. CV5 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de printkwaliteit van thuisprinters.

Eigendomsvoorbehoud

CV5 behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde zaken, totdat al haar vorderingen op opdrachtgever terzake van de door CV5 ingevolge de desbetreffende of een andere overeenkomst aan opdrachtgever geleverde zaken of de ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van tekort schieten zijden Onder welke voorwaarden download u onze producten ?

CV5, aan CV5 verbonden ondernemingen en andere personen die deelhebben aan ontwikkeling, productie, hosting of levering van inhoud op de website van CV5 zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, concrete of terloops bij derden ontstane schade en voor vervolgschade of boete inclusief schadevergoeding. Zij zijn daarnaast niet verantwoordelijk voor verlies van data en schade van welke aard dan ook en voor zover ontstaan op grond van gebruik van de inhoud en aangeboden materiaal van website CV5

Garantie

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies van data en schade van welke aard dan ook en voor zover ontstaan op grond van gebruik van de inhoud en aangeboden materiaal van website CV5

Prijzen

De door CV5 gehanteerde prijzen luiden in Euro inclusief BTW en zijn steeds op haar website vermeld. CV5 is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging haar prijzen te wijzigen. De op het moment van het sluiten van de overeenkomst op de website vermelde prijs is geldend.

Betaling

Betaling van de geldende prijs vindt plaats bij het tot stand komen van de overeenkomst door middel van de daartoe op de website van CV5 geboden betalingsmogelijkheid. Overdraagbaarheid Het is niet toegestaan om de rechten aan derden over te dragen, die aan u in deze overeenkomst zijn toegewezen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Door omstandigheden en derden, buiten de controle van CV5, kan CV5 niet garanderen dat de dienst beschikbaar zal zijn of goed functioneert! U verklaart dat u deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u aan deze voorwaarden bent verbonden.

Opportunities don't happen. You create them. 

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste updates.

Blijf een stap voor in de competitie tijdens het solliciteren!